Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 9, 2021

EU-domstolen har nyligen avgjort om den svenska begränsningen för ränteavdrag på lån till företag i samma intressegemenskap strider mot etableringsfriheten i EU. Kan man ha olika reglering beroende på om räntemottagaren är ett svenskt eller ett utländskt bolag? I detta avsnitt får vi höra Magnus Larsén från Skeppsbron Skatt bena ut fallet Lexel – från svensk förvaltningsrätt till Luxemburg.