Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 21, 2018

Anders Hultqvist, professor i finansrätt, förklarar för Sofia vad som kännetecknar en bra skattelagstiftning och reder ut skillnaden mellan skattefusk och skatteplanering. Är det lagstiftaren eller den skattskyldiges moraliska ansvar som ska avgöra var gränserna går?