Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Oct 27, 2023

Kommissionen har nyligen lagt fram tre nya direktivförslag på skatteområdet. HOT - Head Office Tax System for SME - är ett system för att förenkla utlandsetableringar för småföretag. Det andra förslaget BEFIT -  Business in Europe Framework for Income Taxation - är en omarbetad variant av de tidigare försöken att harmonisera bolagsskattebasen för stora företag i EU. Det tredje förslaget är en kodifiering av OECDs riktlinjer för internprissättning. I detta avsnitt recenserar Svenskt Näringslivs skattejurister Tara Muinafshar och Claes Hammarstedt förslagen.