Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Oct 27, 2023

Kommissionen har nyligen lagt fram tre nya direktivförslag på skatteområdet. HOT - Head Office Tax System for SME - är ett system för att förenkla utlandsetableringar för småföretag. Det andra förslaget BEFIT -  Business in Europe Framework for Income Taxation - är en omarbetad variant av de tidigare...